FCE, CAE, CPE

การสอบ FCE, CAE, และ...
FCE, CAE, CPE

การสอบ FCE, CAE, และ CPE จะเป็นการสอบวัดระดับที่นายจ้าง, มหาวิทยาลัย, และหน่วยงานราชการทั่วโลกใช้สำหรับทดสอบความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษขั้นกลางไปจนถึงขั้นสูง

  • FCE: จัดอยู่ในระดับขั้นกลาง-ค่อนข้างสูง และเป็นมาตรฐานของนายจ้างทั่วโลก เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถคลิกที่นี่
  • CAE: จัดอยู่ในระดับขั้นสูง และเป็นมาตรฐานของบริษัทชั้นนำ อาทิ Microsoft, Airbus, IBM, และบริษัทชั้นนำ ที่จะตั้งออฟฟิศในต่างประเทศ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถคลิกที่นี่
  • CPE: เป็นการสอบระดับขั้นสูงที่สุดของมหาวิทยาลัย Cambridge เพื่อเป็นการคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพทางภาษาอังกฤษ บริษัทชั้นนำอย่างเช่น Coca-Cola, IBM, Nestle, Sony, Proctor & Gamble หรือแม้กระทั่ง Nokia ต่างใช้คะแนน CPE เป็นตัวชี้วัดความสามารถทางภาษาสำหรับการจ้างงานพนักงานในต่างประเทศ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถคลิกที่นี่

Book your course at IH Bangkok now.

 

Contact Us Today

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.